Segueix-nos al:

Esteu aquí

Inici » ESPAI SOCIS » RESPONSABILITAT CIVIL

COM FER UN PART D'ACCIDENT

RESPONSABILITAT CIVIL

ESPORTISTA MAJOR DE 16 ANYS (JÚNIORS I DE MÉS EDAT) AMB LLICÈNCIA ANUAL O DE DIA

COMPANYIA CATALANA OCCIDENTE, PÒLISSA 8-5.581.609-W, CORREDORIA RSM ASSEGURANCES

ENTITATS AFILIADES - ORGANITZACIÓ PROVES FEDERADES

 

IMPORTANT:  Quan un federat pateix un accident intervenint un Tercer (vehicle a motor, sense motor, espai urbà, animal o vianant ) , es poden donar 2 supòsits:

1r.- Que la Responsabilitat Civil (RC) correspon al Tercer. El tercer  és el responsable, té la culpa de l’accident. 

2n.- Que la Responsabilitat Civil (RC) correspon al federat.  El federat  és el responsable, té la culpa de l’accident. 

 

Passos a seguir per l’accidentat:

 

1r.- Descarregarà la declaració de sinistres/accidents ( RC)  de la web ciclisme.cat  Enllaç Doc 305

2n.- La declaració de sinistres/accidents s’haurà d’omplir adequadament, facilitant totes les dades que es disposin, especialment identificació del tercer i de la seva companyia asseguradora.  Cas que no es facilitin totes les dades , la FCC no podrà iniciar la reclamació de danys.

3r.- Fer arribar la declaració de sinistres/accidents a juridic@ciclisme.cat

4t.-  Per poder iniciar la reclamació de danys , en cas de que la responsabilitat civil correspongui a tercers, caldrà presentar juntament amb la declaració sinistres/accidents:

- informe mèdic d’urgències (si pateix lesions)

- factura proforma reparació dels danys materials

- altres: declaració amistosa d’accident (aconsellable );  informe diligències policials (núm. atestat)

 

Quan es pateix un accident amb un tercer és  molt aconsellable: trucar a la policia (mossos o policies locals) perquè facin el corresponent atestat.

 

El detall de cobertures el podeu consultar a la web ciclisme.cat  Enllaç Doc 101.